Regulamin kursów

 • Warunkiem uczestnictwa w kursie organizowanym przez SPORT PROMOTION jest:
  1. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  2. dokonanie przedpłaty we wskazanym terminie oraz  wniesienie dopłaty do pełnej kwoty najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu,
  3. przesłanie kompletu dokumentów na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia kursu
 • Wniesienie przedpłaty jest równoznaczne z rezerwacją miejsca, o pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje  kolejność wpływu przedpłaty.
 • Całkowity koszt uczestnictwa w kursie, łącznie z kosztami podróży i hotelu ponosi uczestnik.
 • SPORT PROMOTION zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku małej ilości dokonanych przedpłat i zgłoszeń (w tym przypadku gwarantujemy zwrot przedpłaty po wskazaniu konta bankowego przez uczestnika).
 • SPORT PROMOTION ma prawo odwołać oraz zmieniać terminy zjazdów i transportu.
 • W przypadku rezygnacji uczestnika za udział w kursie zwrot przedpłaty odbywa się na następujących zasadach:
  1. zgłoszenie rezygnacji na 30 dni przed terminem rozpoczęcia kursu – zwrot 100% przedpłaty, zwrot zaliczki w terminie 21 dni od daty wysłania rezygnacji.
  2. zgłoszenie rezygnacji na 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu – zwrot 50% przedpłaty, zwrot zaliczki w terminie 21 dni od daty wysłania rezygnacji.
  3. zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 7 dni  przed terminem rozpoczęcia kursu – zwrot nie przysługuje.
  4. zgłoszenie rezygnacji przed rozpoczęciem kursu kwalifikacyjnego z uwagi na uzyskanie negatywnej oceny ze sprawdzianu ruchowego – zwrot przysługuje z potrąceniem 100 zł za sprawdzian. W przypadku dopuszczenia kandydata do udziału w kursie na indywidualnych warunkach (niedostateczne przygotowanie z danej specjalności) zwrot wpłaty nie przysługuje po podjęciu decyzji o uczestnictwie i przystąpieniu do zajęć.
 • Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do osobistego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia pod nr tel.+48608287139
 • Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć i materiałów.
 • Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających pod rygorem wykluczenia uczestnika z kursu.
 • Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych jest obowiązkowa. Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie była obecna na 20% zajęć? Chyba, że przyczyna nieobecności wywołana została nadzwyczajnymi okolicznościami,( udokumentowanymi przez uczestnika) takimi jak choroba i inne. Wtedy kurs może zostać kontynuowany, po ustaniu tych nadzwyczajnych zdarzeń, jednakże przerwa nie może być dłuższa niż jeden rok.
 • Osobie skreślonej z w/w powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za kurs.
 • Termin odbycia kolejnej sesji lub zjazdu przez uczestnika  może być w szczególnych przypadkach na wniosek uczestnika ( jak np. choroba i inne nieszczęśliwe wypadki) przesunięty, o ile  będzie dostępny kurs w takim samym układzie harmonogramu, jednakże  przerwa  nie może być dłuższa niż jeden rok od daty rozpoczęcia kursu.
 • Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonania wszystkich zadań  postawionych przez prowadzących zajęcia.
 • Kurs podzielony jest na część ogólną i specjalistyczną
 • Zwolnieni z uczestnictwa i z odpłatności za część ogólną mogą być osoby, które ukończyły kurs instruktora rekreacji ruchowej w inne specjalności w przeciągu ostatnich 2 lat
 • Z udziału w części ogólnej mogą być zwolnione (na własne życzenie) osoby posiadające tytuł mgr AWF (co nie stanowi zwolnienia z pełnej odpłatności i zdania egzaminów z części ogólnej)
 • W przypadku nie zdania jakiegokolwiek z egzaminów istnieje możliwość podejścia do kolejnych, a egzamin poprawkowy uczestnik musi zdać po wcześniejszym ustaleniu terminu z wykładowcą i organizatorem kursu po wcześniejszym uiszczeniu opłaty w wys. 300 zł (za każdy z egzaminów poprawkowych)
 • SPORT PROMOTION ma prawo zmieniać terminy zjazdów, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika kursu mailem, pisemnie lub telefonicznie.
 • SPORT PROMOTION zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika mailem lub na piśmie.